Witamy!

KOMUNIKAT

Avrio Media sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w dniu 1 sierpnia 2022 r. wchodzi w życie nowa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

W ramach Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej zmienione zostały zasady świadczenia usług dystrybucji na podstawie umów o świadczenie usług dystrybucji na rzecz zleceniodawców usług dystrybucji, w tym w szczególności zasady zamawiania usług dystrybucyjnych, składania nominacji, rozliczania procedury wyrównania oraz wymiany informacji w zakresie danych pomiarowo - odczytowych. Zmiany nie dotyczą natomiast odbiorców korzystających z usług kompleksowych świadczonych przez Avrio Media sp. z o.o.

Zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385) Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej została poddana konsultacjom z użytkownikami sieci.

Z katalogiem zgłoszonych uwag, sposobem ich rozpatrzenia przez Avrio Media sp. z o.o., a także z treścią obowiązującej od dnia 1 sierpnia 2022 r. IRiESD można zapoznać się na stronie internetowej www. http://avriomedia.pl/ oraz w siedzibie Avrio Media sp. z o.o.

 

IRiESD

Formularz uwag

 

 

KOMUNIKAT

 

w sprawie dostaw paliwa gazowego do odbiorców w gospodarstwach domowych
przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Avrio Media sp. z o.o.

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01.02.2022r. obowiązki w zakresie sprzedaży paliw gazowych do odbiorców w gospodarstwach domowych przyłączonych do należącej do Avrio Media sp. z o.o. sieci dystrybucyjnej na obszarze miasta i gminy Wronki, gminy Golina, gminy Strzałkowo oraz gminy Słupca przejmie sprzedawca z urzędu, tj. PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

 

Tym samym, z dniem 01.02.2022r. rozwiązaniu ulegną umowy kompleksowe dostarczania paliw gazowych zawarte przez Avrio Media sp. z o.o. z w/w odbiorcami w gospodarstwach domowych, co jednak nie wpłynie negatywnie na ciągłość dostaw paliw gazowych do w/w odbiorców - obowiązki
w zakresie sprzedaży paliw gazowych będzie pełnił sprzedawca z urzędu, a rola Avrio Media sp. z o.o. zostanie ograniczona do pełnienia funkcji operatora systemu dystrybucyjnego (tj. eksploatacji
i zarządzania siecią gazową). Sprzedawca z urzędu, zgodnie z art. 5ab ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.), przekaże każdemu odbiorcy w gospodarstwie domowym aktualną umowę kompleksową.

 

Powyższa sytuacja jest następstwem nieprzewidzianych zaburzeń na rynku paliw gazowych skutkujących drastycznym wzrostem cen paliw gazowych, na skutek czego Avrio Media sp. z o.o. nie jest w stanie zapewnić odbiorcom w gospodarstwach domowych dostaw paliw gazowych po cenach wynikających z Taryfy zatwierdzonej przez Prezesa URE oraz obowiązujących przepisów prawa.

 

Niniejszy Komunikat nie dotyczy umów kompleksowych zawartych z odbiorcami innymi niż odbiorcy w gospodarstwach domowych.

 

Informacje na temat sprzedawcy z urzędu, wraz z danymi kontaktowymi, znajdują się pod następującym adresem: https://pgnig.pl/sprzedawca-z-urzedu.    

 

W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 61 8 75 39 68 lub adresem poczty e-mail: sekretariat@avriomedia.pl

 
 1. Reklamacje, wnioski lub skargi należy składać:
 1. korespondencyjnie – na adres:

Avrio Media Sp. z o.o.;

ul. Wrzesińska 1b;

62-025 Kostrzyn.

 1. drogą elektroniczną: na adres sekretariat@avriomedia.pl;
 2. pod numerem telefonu:61 8 75 39 68;
 3. osobiście – w siedzibie Sprzedawcy, pod adresem wskazanym powyżej.
 1. Sprzedawca rozpatruje reklamacje, wnioski lub skargi w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania, z zastrzeżeniem reklamacji dotyczącej dotrzymania parametrów jakościowych paliwa gazowego, w przypadku której rozpatrzenie reklamacji nastąpi do 14 dni od dnia zakończenia stosownych kontroli i pomiarów:

Niezależnie od powyższego, przysługuje Państwu prawo zwrócenia się do:

 1. Koordynatora do spraw negocjacji, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, z wnioskiem o rozwiązanie sporu w zakresie złożonej przez Państwa reklamacji dotyczącej dostarczania paliwa gazowego;
 2. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu dotyczącego dokonanego wstrzymania dostarczania paliwa gazowego.

Lista sprzedawców:

Avrio Media sp. z o.o.

 

Lista sprzedawców rezerwowych:

Brak

 

Sprzedawca z urzędu:

Avrio Media sp. z o.o.

 

W przypadku gdy sprzedawca z urzędu zaprzestał sprzedaży paliw gazowych do odbiorców końcowych przyłączonych do systemu dystrybucyjnego, o którym mowa w art. 9d ust. 7, zadania sprzedawcy z urzędu pełni przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem paliwami gazowymi, do którego wniesiono wkład niepieniężny, o którym mowa w art. 5b1 ustawy Prawo energetyczne, tj. PGNIG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

 

Wprowadzenie nowej taryfy

 

Niniejszym spółka Avrio Media informuje, że w dn. 12 października 2021 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Taryfę nr 12 dla gazu ziemnego wysokometanowego.

 

Wprowadzenie nowej taryfy podyktowane jest nieustannie utrzymującym się, od początku roku 2021, dynamicznym wzrostem cen paliw gazowych na Towarowej Giełdzie Energii S.A. (TGE). Ceny gazu są najwyższe w całej Unii Europejskiej od 13 lat. Wzrost cen spowodowany jest głównie działaniem GAZPROM-u oraz szybkim odblokowywaniem zastopowanych przez pandemię gospodarek unijnych państw. Ceny gazu na TGE S.A., porównując r/r wzrosły aż 6-krotnie. Obecnie cena gazu zmiennego na TGE S.A. kształtuje się na poziomie ok. 420 zł/MWh. Zatem jest ona ponad dwukrotnie wyższa niż nasza stawka dla gospodarstw domowych, uwzględniona w zatwierdzonej Taryfie.

 

Taryfa nr 12 zacznie obowiązywać od dn. 1 listopada 2021 r.

Pragniemy zaznaczyć, że jest to pierwsza, w przeciwieństwie do innych dostawców gazu, podwyżka cen gazu dla odbiorców indywidulanych w tym roku.

 

Poniżej załączamy Państwu kilka linków do artykułów na temat obecnej sytuacji na rynku gazu. Bardzo prosimy o zapoznanie się i zrozumienie aktualnej potrzeby podniesienia cen:

 

https://www.naturalgasintel.com/russia-limits-additional-natural-gas-deliveries-to-europe-sending-prices-higher-lng-recap/

 

https://www.ft.com/content/760b2a01-d1ec-4177-bae5-27f29c7ad646

 

https://wydarzenia.interia.pl/autor/irmina-brachacz/news-ceny-gazu-nowe-rekordy-konca-podwyzek-nie-widac,nId,5579809

 

https://www.money.pl/gospodarka/ceny-gazu-o-941-proc-w-gore-sasin-pgnig-niweluje-podwyzki-wlasnymi-staraniami-6693353004362368a.html

 

https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/pgnig-podnosi-ceny-gazu-jest-zgoda-ure/5ews9t0

 

https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/szykujmy-sie-na-kolejne-podwyzki-rosja-uderzyla-w-ceny-gazu/yqe00rs

 

https://www.money.pl/gospodarka/nord-stream-rosjanie-niepocieszeni-sad-uznal-ze-gazociag-podlega-prawom-ue-6676040093494112a.html

 

https://biznesalert.pl/ceny-gazu-w-europie-pikuja-przez-wiesci-o-nord-stream-2/

 

https://energia.rp.pl/surowce-i-paliwa/33301-gazprom-uderzyl-w-unie-cena-gazu-szybuje-coraz-szybciej

 

https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-ceny-gazu-wystrzelily-firmy-musza-sie-przygotowac-na-duza-po,nId,5300548

 

https://energia.rp.pl/surowce-i-paliwa/32587-ceny-gazu-w-unii-najwyzsze-od-13-lat

 

https://biznesalert.pl/gaz-rosja-energetyka-europa-ttf/

 

https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/budzet-domowy/ure-nowe-taryfy-pgnig-obrot-detaliczny-wyzsze-rachunki-za-gaz/mh6tczz

 

https://wiadomosci.wp.pl/pogoda-wraca-zima-nadciaga-bestia-z-polnocy-6612630555597792a


 

 

 

 

Informacja o przetwarzanych danych

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma AVRIO MEDIA Sp. z o. o. z siedzibą w  Kostrzynie, ul. Wrzesińska 1b, 62-025, telefon: +48 61 875 39 68, e-mail: SEKRETARIAT@AVRIOMEDIA.PL

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy.

 

Powodem pozyskania Pana/ Pani danych osobowych jest realizacja umowy. Podstawa prawna art. 6 1b RODO.

 

W przypadku nie podania danych nie będziemy mogli realizować ww. celu.

 

Dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania umowy oraz po jej zakończeniu w celu spełniania wymagań prawnych (5 lat po zakończeniu roku rachunkowego) bądź na czas trwania okresu gwarancji/ roszczeń.

 

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są:

 • osoby upoważnione przez firmę AVRIO MEDIA Sp. z o. o. do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
 • podmioty, którym firma AVRIO MEDIA Sp. z o. o. zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

 

Informujemy, że Pan/Pani jako właściciel danych osobowych ma prawo do żądania od naszej firmy:

 • dostępu do swoich danych,
 • możliwości ich sprostowania/uzupełnienia,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wyrażeniu sprzeciwu do przetwarzania
 • cofnięcia zgody.

 

Źródło pochodzenia danych osobowych: bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.

Posiada Pan/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2 tel.: 22 860 70 86.

 

Wronki

Avrio Media sp. z o.o. przedstawia poniżej wartość współczynnika konwersji przyjętego do rozliczeń za miesiąc LIPIEC 2022.

Słupca

II Bieg Uliczny pn. "Cienińska Szóstka"

Golina

Avrio Media sp. z o.o. przedstawia poniżej wartość współczynnika konwersji przyjętego do rozliczeń za miesiąc LIPIEC 2022.