Dokumenty

 • Wnioski i formularze

  Klienci indywidualni

  •    Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej pobierz

  •    Załącznik do wniosku o określenie warunków przyłączenia pobierz 

  •    Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej pobierz

  •    Załącznik do wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej pobierz 

  •    Oświadczenie do celów projektowych do budowy przyłącza gazowego pobierz
  •    Oświadczenie Odbiorcy o przeznaczeniu Paliwa gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego pobierz

  •    Protokół z odbioru instalacji gazowej i przeprowadzonej próby szczelności w budynku pobierz

   

  Klienci instytucjonalni

  •    Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej poniżej 110kWh/h pobierz

  •    Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej powyżej 110 kWh pobierz

  •    Załącznik do wniosku o określenie warunków przyłączenia pobierz 

  •    Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej pobierz 

  •    Załącznik do wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej pobierz 


  •    Oświadczenie do celów projektowych do budowy przyłącza gazowego pobierz
  •    Oświadczenie Odbiorcy o przeznaczeniu Paliwa gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego pobierz

   

 • Wzory Umów

  Klienci indywidualni

  1. Umowa o przyłączenie do sieci gazowej pobierz i załącznik pobierz
  2. Umowa kompleksowa dostarczania Paliwa gazowego pobierz
  3. Ogólne warunki Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego pobierz
  4. Oświadczenie Odbiorcy o przeznaczeniu Paliwa gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego pobierz

   

  Klienci instytucjonalni

  1. Umowa o przyłączenie do sieci gazowej pobierz i załącznik pobierz
  2. Umowa kompleksowa dostarczania Paliwa gazowego pobierz
  3. Ogólne warunki Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego pobierz
  4. Oświadczenie Odbiorcy o przeznaczeniu Paliwa gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego pobierz
  5. Zamówienie ilości Paliwa gazowego w poszczególnych miesiącach roku gazowego i zamówienia Mocy umownej (dla Odbiorców powyżej 110 kWh/h) pobierz
 • Taryfa dla paliwa gazowego

  Szanowni Państwo,

  informujemy, że od dnia 01 listopada 2018 r. obowiązują w rozliczeniach nowe ceny paliwa gazowego i stawki opłat za dostarczanie paliwa gazowego przez AVRIO MEDIA Sp. z o.o. 

  Nowe ceny zostają wprowadzone na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG.DRG-2.4212.25.2018.KGa opublikowanej w dniu 17 października 2018 r.

  Taryfa dla gazu ziemnego wysokometanowego ma za zadanie ułatwienie Odbiorcom Paliwa gazowego zorientowania się w obowiązujących stawkach, na podstawie których wystawiane są faktury. Jest to zestawienie, którego konstrukcja opiera się na tabelarycznym ujęciu odpowiednich wartości wraz z wyjaśnieniami poszczególnych pojęć. Zapraszamy do zapoznania się z Taryfą dla gazu ziemnego wysokometanowego.

  •    Taryfa nr 10 z dnia 17.10.2018 r. pobierz

  •    Taryfa sprzedaży paliw gazowych (cennik) nr 3 z dnia 26.09.2018 pobierz

  •    Taryfa sprzedaży paliw gazowych (cennik) nr 2 z dnia 24.08.2018 pobierz

  •    Zmiana nr 1 do Taryfy nr 9 z dnia 05.05.2017 r. pobierz

  •    Taryfa nr 9 z dnia 14.04.2017 r. pobierz

  •    Taryfa nr 8 z dnia 03.11.2015 r. pobierz
  •    Taryfa nr 7 z dnia 22.08.2014 r. pobierz 
  •    Taryfa nr 6 po zmianie z dnia 17.02.2014 r. pobierz 
  •    Taryfa nr 6 aktualizacja z dnia 24.10.2013 r. pobierz 
  •    Taryfa nr 6 z dnia 19.07.2013 r. pobierz 
  •    Taryfa nr 5 zmana nr 2 z dnia 23.10.2012 r. pobierz 
  •    Taryfa nr 5 zmiana nr 1 z dnia 23.04.2012 r. pobierz 
  •    Taryfa nr 5 z dnia 08.03.2012 r. pobierz 
  •    Taryfa nr 4 z dnia 16.08.2011 r. pobierz 
  •    Taryfa nr 3 z dnia 02.08.2010 r. pobierz 
  •    Taryfa nr 2 z dnia 27.07.2009 r. pobierz 
  •    Taryfa nr 1 z dnia 31.05.2006 r. pobierz

 • Koncesja

  AVRIO MEDIA posiada koncesje udzielone przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

  I Koncesja na obrót paliwami gazowymi do 31 grudnia 2030 r.

  Decyzja nr OPG/114/13517/W/2/2005/BP z dnia 23.08.2005 r.
  zgodnie z którą „Przedmiot działalności objętej niniejszą koncesją stanowi działalność gospodarcza polegająca na obrocie gazem ziemnym na potrzeby Odbiorców zlokalizowanych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej”.

  II Koncesja na dystrybucję paliw gazowych do 31 grudnia 2025 r.

  Decyzja nr DPG/103G/13517/W/DRG/2015/ŁP z dnia 27.07.2015 r.
  zgodnie z którą „Przedmiot działalności objętej niniejszą koncesją stanowi działalność gospodarcza polegająca na dystrybucji paliw gazowych na potrzeby odbiorców zlokalizowanych w województwie wielkopolskim na obszarze miasta i gminy Wronki, gminy Golina, Gminy Strzałkowo oraz gminy Słupca sieciami o ciśnieniu średnim.  

 • IRIESD

  Avrio Media sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w dniu 3 lutego 2016 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził decyzją nr DRR-4322-2(18)/2015/2016/AN/MP Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP Gaz-System S.A. (IRiESP), która opublikowana została w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki nr 3/2016 (880) w dniu 4 lutego 2016 r.

  Z uwagi na powyższe okoliczności, Avrio Media sp. z o. o., działając w trybie określonym w art. 9g ust. 8b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.), przeprowadziła weryfikację treści Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej od dnia 1.08.2014 r. (IRiESD), pod względem zgodności jej postanowień z ww. IRiESP. Z przeprowadzonej analizy wynika, że obowiązująca IRiESD pozostaje w pełnej zgodności z postanowieniami IRiESP i nie wymaga wprowadzenia zmian.

  Z treścią obowiązującej IRiESD można zapoznać się na stronie internetowej http://www.avriomedia.pl/dokumenty oraz w siedzibie Avrio Media sp. z o.o. 

  Kostrzyn, 19.04.2016 r.

  ___________________________________________________________________________________________

   

  AVRIO MEDIA sp. z o.o. informuje, że z dniem 1 sierpnia 2014 r. wprowadzona została do stosowania Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej IRiESD. Zgodnie z art. 9g ust. 12 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) użytkownicy systemu dystrybucyjnego, w tym odbiorcy gazu ziemnego, których urządzenia, instalacje lub sieci są przyłączone do sieci dystrybucyjnej AVRIO MEDIA, są obowiązani stosować się do warunków i wymagań oraz procedur postępowania i wymiany informacji określonych w IRiESD. Instrukcja stanowi integralną część Umów kompleksowych dostarczania paliwa gazowego wiążących odbiorców z AVRIO MEDIA.
  Obowiązek opracowania IRiESD przez AVRIO MEDIA wynika z art. 9g ust. 1 ustawy Prawo energetyczne. IRiESD określa szczegółowe warunki korzystania z sieci dystrybucyjnych przez użytkowników systemu oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju tych sieci, w szczególności dotyczące:
  •    przyłączania sieci dystrybucyjnych, urządzeń odbiorców końcowych, połączeń międzysystemowych oraz gazociągów bezpośrednich;
  •    wymagań technicznych dla urządzeń, instalacji i sieci wraz z niezbędną infrastrukturą pomocniczą;
  •    kryteriów bezpieczeństwa funkcjonowania systemu gazowego;
  •    współpracy pomiędzy operatorami systemów gazowych;
  •    przekazywania informacji pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi oraz pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi a odbiorcami;
  •    parametrów jakościowych paliw gazowych i standardów jakościowych obsługi użytkowników systemu.

  Zapraszamy do zapoznania się z Instrukcją - IRiESD POBIERZ

  Kostrzyn, 1.08.2014 r.

 • Komunikaty o jakości gazu (ciepło spalania)

  Historyczne informacje o jakości Paliwa gazowego dystrybuowanego przez AVRIO MEDIA do pobrania TUTAJ

 • Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego

  Decyzja Prezesa URE zatwierdzająca Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego ZOBACZ

  Pełny tekst Planu wprowadzania ograniczeń ZOBACZ

   

   

 • Druk polecenia przelewu - wpłata gotówkowa

  Druk polecenia przelewu z nowym numerem rachunku - wpłata gotówkowa - POBIERZ

 • Miesięczne profile zużycia dla punktów typu WS

  Miesięczne Profile stosowane są na terenie działania Avrio Media sp. z o.o. można pobrać poniżej.

  Miesięczne profile zużycia dla punktów typu WS

 • Procedura zmiany Sprzedawcy

  Odbiorca przyłączony do systemu dystrybucyjnego Avrio Media sp. z o.o. („OSD”) ma prawo do zmiany sprzedawcy paliwa gazowego. Zmiana sprzedawcy paliwa gazowego odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059), rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1059), a także Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD.

  Procedura zmiany sprzedawcy odbywa się w następującym trybie:

  1. Odbiorca wypowiada w całości lub w części umowę sprzedaży lub umowę kompleksową dotychczasowemu sprzedawcy. OSD nie weryfikuje skuteczności wypowiedzenia ww. umowy kompleksowej.
  2. W przypadku gdy odbiorca wypowiada umowę kompleksową, na podstawie której nabywa paliwo gazowe od OSD, jest zobowiązany:
   1. skutecznie wypowiedzieć w całości lub w części umowę kompleksową zawartą z OSD, na zasadach w niej określonych,
   2. uregulować wszelkie zobowiązania względem OSD wynikające z ww. umowy kompleksowej,
   3. uiścić na rzecz OSD kary umowne określone w ww. umowie kompleksowej, w przypadku gdy została ona zawarta na czas określony.
  3. Warunkiem zmiany sprzedawcy jest istnienie technicznych warunków świadczenia usług dystrybucji przez OSD. OSD weryfikuje istnienie warunków technicznych świadczenia usług dystrybucji na zasadach określonych w IRiESD.
  4. Odbiorca dokonuje wyboru nowego sprzedawcy i zawiera z nim umowę kompleksową lub umowę sprzedaży paliwa gazowego.
  5. Odbiorca lub nowy sprzedawca, działający w imieniu odbiorcy, informuje OSD o zmianie sprzedawcy paliw gazowych, nie później niż 21 dni przed planowanym dniem zmiany sprzedawcy.
  6. Nowy sprzedawca jest zobowiązany do zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji z OSD, na podstawie której usługi dystrybucji będą świadczone, o ile istnieją techniczne możliwości ich świadczenia, od punktu wejścia do systemu dystrybucyjnego OSD do punktu wyjścia z tego systemu, w którym odbiorca zmieniający sprzedawcę odbiera paliwo gazowe. Zawarcie takiej umowy jest warunkiem realizacji procedury zmiany sprzedawcy i powinno nastąpić najpóźniej z dniem zmiany sprzedawcy. Umowa o świadczenie usług dystrybucji zawierana jest na zasadach określonych w IRiESD. Warunek, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, nie jest konieczny do spełnienia jedynie w przypadku gdy w ramach procedury zmiany sprzedawcy odbiorca zawrze umowę kompleksową z OSD jako nowym sprzedawcą.
  7. OSD realizuje procedurę zmiany sprzedawcy w terminie 21 dni od dnia otrzymania informacji od odbiorcy lub nowego sprzedawcy działającego w jego imieniu. Rozpoczęcie świadczenia usług dystrybucji dla nowego sprzedawcy następuje z pierwszym dniem następującym po dniu rozwiązania umowy z dotychczasowym sprzedawcą.
  8. Z dniem zmiany sprzedawcy moc umowna przysługująca w punktach wyjścia do odbiorcy dotychczasowemu sprzedawcy przysługuje nowemu sprzedawcy („zasada plecaka”). Jeżeli możliwa jest zmiana sprzedawcy bez zmniejszenia mocy umownej przysługującej dotychczasowemu sprzedawcy, może on zachować tą moc umowną.
  9. OSD w ramach procedury zmiany sprzedawcy dokonuje odczytu wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego, w celu dokonania rozliczeń dotychczasowego sprzedawcy z Odbiorcą.
  10. Odczytu, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, OSD dokonuje nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od ostatniego dnia obowiązywania umowy z dotychczasowym sprzedawcą. W przypadku braku możliwości dokonania tego odczytu, OSD dokonuje oszacowania ilości odebranego paliwa gazowego. Dane niezbędne do rozliczeń, OSD przekazuje dotychczasowemu i nowemu sprzedawcy w terminie 5 dni roboczych od dnia dokonania odczytu lub szacowania.
  11. W przypadku gdy odbiorca wypowiada, w ramach procedury zmiany sprzedawcy, umowę kompleksową z OSD jako dotychczasowym sprzedawcą, OSD dokonuje rozliczeń z odbiorcą nie później niż w okresie 42 dni od dnia dokonania tej zmiany. 
 • Lista obszarów dystrybucyjnych

  Lista obszarów dystrybucyjnych Avrio Media Sp. z o.o. przedstawia się jak poniżej:

  1. WRONKI - ID PUNKTU WE: 790954
  2. SŁUPCA/STRZAŁKOWO - ID PUNKTU WE: 300883
  3. STAW - ID PUNKTU WE: 300882
  4. KRAŚNICA - ID PUNKTU WE: 760017