Rozliczenia i płatności

Ceny i stawki opłat

Taryfa reguluje  m. in. zbiór cen i stawek opłat oraz warunki ich stosowania. Taryfę zatwierdza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Odbiorców kwalifikuje się do odpowiednich grup taryfowych uwzględniając następujące kryteria: moc umowną, roczną ilość pobieranego gazu oraz sposób dostarczenia gazu do sieci dystrybucyjnej.

Odbiorca za dostarczone Paliwo gazowe oraz świadczone usługi dystrybucji rozliczany jest według cen i stawek opłat właściwych dla grup taryfowych, do których został zakwalifikowany zgodnie z obowiązującą Taryfą.

W przypadku zmiany wysokości cen lub stawek opłat za gaz zawartych w Taryfie AVRIO MEDIA poinformuje Odbiorcę o zmianie. Zmiana cen i stawek opłat obowiązuje od dnia wejścia w życie Taryfy.