Rozliczenia i płatności

Ceny i stawki opłat

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220) rozliczenia z odbiorcami innymi niż odbiorcy w gospodarstwach domowych odbywają się:

  1. z tytułu sprzedaży paliw gazowych – na podstawie cen, stawek opłat abonamentowych oraz zasad prowadzenia rozliczeń określonych w Umowie;
  2. z tytułu dystrybucji paliw gazowych – na podstawie stawek opłat oraz warunków ich stosowania określonych w Taryfie zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Rozliczenia z tytułu sprzedaży paliw gazowych oraz świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych na rzecz odbiorców w gospodarstwach domowych odbywają się na podstawie Taryfy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

 

Taryfa zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki reguluje  m. in. zbiór cen i stawek opłat oraz warunki ich stosowania. Odbiorców kwalifikuje się do odpowiednich grup taryfowych uwzględniając następujące kryteria: moc umowną, roczną ilość pobieranego gazu oraz sposób dostarczenia gazu do sieci dystrybucyjnej. Odbiorca za dostarczone Paliwo gazowe oraz świadczone usługi dystrybucji rozliczany jest według cen i stawek opłat właściwych dla grup taryfowych, do których został zakwalifikowany zgodnie z obowiązującą Taryfą oraz Umową.

 

W przypadku zmiany wysokości cen lub stawek opłat za gaz określonych w:

  1. Umowie – stosuje się postanowienia Umowy;
  2. Taryfie zatwierdzonej przez Prezesa URE - AVRIO MEDIA poinformuje Odbiorcę o zmianie. Zmiana cen i stawek opłat obowiązuje od dnia wejścia w życie ww. Taryfy.