Rozliczenia i płatności

Faktura i formy płatności rachunków

Należności za dostarczane Paliwo gazowe Odbiorca reguluje na podstawie faktur wystawianych przez AVRIO MEDIA w terminie wskazanym na fakturze. Faktury wystawiane są w okresach rozliczeniowych określonych na podstawie obowiązującej Taryfy dla gazu ziemnego wysokometanowego.

Uiszczenie należności za Paliwo gazowe i świadczone usługi dystrybucji jest możliwe dzięki różnym formom płatności, np. w placówkach Poczty Polskie S.A. lub w placówkach dowolnego banku.

Numer rachunku bankowego AVRIO MEDIA:

BRE BANK S.A. O/Poznań nr 51 1140 1124 0000 2080 2400 1001