O spółce

Szczegółowe zapisy dotyczące zarówno praw i obowiązków Odbiorcy paliwa gazowego jak i Sprzedawcy Paliwa Gazowego zawarto w umowach oraz Ogólnych Warunkach Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego. Wzory dokumentów są dostępne w zakładce Dokumenty.