Rozliczenia i płatności

Nieterminowe regulowanie należności lub ich brak

Odbiorca w ramach realizacji Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego zobowiązany jest do regulowania należności w terminach wskazanych na fakturze.

Jeśli Odbiorca zwleka z zapłatą, przedsiębiorstwo energetyczne zgodnie z art. 6 ust. 3a ustawy Prawo energetyczne może wstrzymać dostarczanie Paliw gazowych, gdy zostaną spełnione następujące warunki:

  1. zwłoka wynosi co najmniej miesiąc od upływu terminu płatności,
  2. Odbiorca został powiadomiony pisemnie o zamiarze wypowiedzenia przez przedsiębiorstwo energetyczne Umowy,
  3. przedsiębiorstwo energetyczne wyznaczyło Odbiorcy dodatkowy, dwutygodniowy termin do zapłaty zaległych i bieżących należności.

 

Jeśli Odbiorca ureguluje należności będące podstawą do wstrzymania dostaw Paliwa gazowego, przedsiębiorstwo energetyczne zgodnie z art. 6 ust. 3b ustawy Prawo energetyczne jest zobowiązane do bezzwłocznego wznowienia dostarczania Paliw gazowych.