Dla firmy

1.    Instalację gazową wykonuje Wnioskodawca we własnym zakresie zlecając jej wykonanie uprawnionemu wykonawcy, na podstawie projektu budowlanego i decyzji zezwalającej na budowę. Decyzję wydają lokalne organy administracji publicznej. Projekt opracowany przez uprawnionego projektanta powinien uwzględniać wytyczne zawarte w warunkach przyłączenia do sieci.
2.    Po zakończeniu budowy wykonawca poddaje instalację gazową próbie szczelności oraz dokonuje sprawdzenia sprawności działania przewodów kominowych i wentylacji, co potwierdza stosownymi protokołami.