Nowa miara rozliczeń z Odbiorcami (kWh)

Współczynnik konwersji

Współczynnik konwersji służy do przeliczenia jednostek objętości m3 (metrów sześciennych) na jednostki energii podawane w kWh (kilowatogodzinach), określające realne ciepło spalania gazu podawane przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego dla obszaru geograficznego właściwego dla danego punktu poboru gazu.

Czym jest ciepło spalania?

Jest to wartość kaloryczna Paliwa gazowego wyznaczona przez urządzenia pomiarowe (np. chromatografy gazowe) zgodnie z algorytmem z normy PN-EN ISO 6976:2008 wyrażona w MJ/m³.

Przykładowe przeliczenie z m3 na kWh:

30 m3 ×11,056 = 331,68 kWh ≈ 332 kWh

Ostateczną wartość zaokrągla się do pełnych liczb, w tym wypadku do 332 kWh.