Przyłączenie do sieci gazowej

Definicja przyłącza gazowego

W myśl Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z dnia 7.08.2014 r. Poz. 1059) przyłącze do sieci gazowej jest to odcinek sieci od gazociągu zasilającego do armatury odcinającej służący do przyłączenia do sieci gazowej urządzeń́ lub instalacji podmiotu przyłączanego. 
Obrazowo powyższą definicję przedstawia poniższy rysunek.

Zasady przyłączenia do sieci gazowej regulują następujące przepisy:
1.    Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2012 r., nr 1059, z późn. zm.);
2.    Ustawa Prawo budowlane z dnia 2 października 2013 r. (Dz.U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623);
3.    Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 02 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1059),
4.    Taryfa dla Paliw gazowych.