Sprzedaż paliwa gazowego

Rozwiązanie Umowy

Umowę kompleksową dostarczania Paliwa gazowego można rozwiązać w każdym momencie za pisemnym porozumieniem stron.

Odbiorca może wypowiedzieć Umowę na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego do AVRIO MEDIA. W takim przypadku Umowa jest rozwiązywana z ostatnim dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie Odbiorcy dotarło do AVRIO MEDIA. Odbiorca może wskazać późniejszy termin rozwiązania Umowy.

W ramach procedury rozwiązania Umowy może zostać wskazana nowa strona Umowy w celu zachowania ciągłości dostarczania Paliwa gazowego do obiektu. Umowa z dotychczasowym Odbiorcą ulega rozwiązaniu za pisemnym porozumieniem stron, tj. z dniem zawarcia Umowy z nowym Odbiorcą, jednak nie później niż w umownym okresie wypowiedzenia. Jeśli nowy Odbiorca nie zawrze Umowy w okresie wypowiedzenia Umowy z dotychczasowym Odbiorcą, po upływie tego okresu nastąpi wstrzymanie dostarczania Paliwa gazowego.

Dotychczasowy Odbiorca składa oświadczenie o rozwiązaniu Umowy na dokumencie przez siebie przygotowanym. Podpisany dokument można złożyć w biurze AVRIO MEDIA lub wysłać pocztą na adres:

AVRIO MEDIA Sp. z o.o.

Ul. Wrzesińska 1b

62-025 Kostrzyn

 

Nowy Odbiorca składa Wniosek o zawarcie/aktualizację Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego. Czynności związane z zawarciem Umowy przez nowego Odbiorcę opisane są w zakładce Zawarcie nowej Umowy.

Do rozliczenia za dostarczone Paliwo gazowe do dotychczasowego Odbiorcy może zostać przyjęty przez AVRIO MEDIA stan urządzenia pomiarowego wskazany na oświadczeniu podpisanym czytelnie przez dotychczasowego i nowego Odbiorcę, który powinien zawierać:

  1. numer urządzenia pomiarowego,
  2. stan urządzenia pomiarowego
  3. datę odczytu urządzenia pomiarowego.