Sprzedaż paliwa gazowego

Wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego na wniosek Odbiorcy

Wstrzymanie dostarczania Paliwa gazowego na wniosek Odbiorcy, np. na czas remontu budynku, remontu lub rozbudowy instalacji gazowej, naprawy bądź rozbudowy przyłącza gazowego, następuje po złożeniu pisemnego wniosku w tej sprawie. We wniosku należy wskazać: nr Klienta, nr Umowy oraz planowany termin i okres wstrzymania dostarczania Paliwa gazowego.

 

W przypadku współwłasności obiektu, w którym znajduje się punkt poboru Paliwa gazowego, do wstrzymania dostarczania Paliwa gazowego na wniosek Odbiorcy niezbędna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli i użytkowników obiektu.

 

Wniosek o wstrzymanie dostarczania Paliwa gazowego może także złożyć Pełnomocnik Odbiorcy. W tym przypadku oryginał pisemnego pełnomocnictwa lub jego uwierzytelnioną kopię należy załączyć do oświadczenia.

 

Wypełniony wniosek należy dostarczyć do odpowiedniego biura AVRIO MEDIA. Wniosek można przekazać faksem lub listownie na adres:

AVRIO MEDIA Sp. z o.o.

Ul. Wrzesińska 1b

62-025 Kostrzyn

 

Uwaga! W czasie wstrzymania dostarczania Paliwa gazowego na wniosek Odbiorcy opłata dystrybucyjna stała i opłata abonamentowa będą naliczane w pełnej wysokości. Ze względu na brak odbioru Paliwa gazowego nie będą naliczane opłaty za Paliwo gazowe ani oraz opłaty dystrybucyjne zmienne.