Rozliczenia i płatności

Zasady kwalifikacji Odbiorców do grup taryfowych

Zgodnie z § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi „grupa taryfowa” oznacza grupę Odbiorców, dla których określa się jeden zestaw cen lub stawek opłat i warunków ich stosowania. Szczegółowe kryteria kwalifikowania Odbiorców AVRIO MEDIA do grup taryfowych zawiera obowiązująca Taryfa dla Paliw gazowych.

Odbiorców kwalifikuje się do grup taryfowych stosownie do:

  1. miejsca odbioru Paliwa gazowego - według Operatora, z sieci którego następuje pobór,
  2. rocznej ilości pobieranego Paliwa gazowego – dla Odbiorców pobierających Paliwa gazowe w ilościach do 110 kWh/h.

 

Odbiorca kwalifikowany do grupy taryfowej, w zależności od okresu na jaki została zawarta Umowa, zgodnie z poniższymi zasadami:

  1. dla pierwszego roku umownego obowiązywania Umowy - na podstawie zadeklarowanego przez Odbiorcę zużycia wynikającego z sumy nominalnych mocy godzinowych zainstalowanych urządzeń z uwzględnieniem charakterystyki poboru Paliwa gazowego,
  2. dla kolejnych lat umownych obowiązywania Umowy - corocznie na kolejny rok umowny do odpowiedniej grupy taryfowej na podstawie odczytu kwalifikacyjnego.