Witamy!

 


„Avrio Media sp. z o.o. informuje, że z uwagi na zwiększony pobór z sieci gazowej w dniu 9-10 stycznia 2024r. mogą nastąpić chwilowe spadki ciśnienia dostarczanego paliwa gazowego na obszarze strefa dystrybucyjna Słupca (gmina Słupca i gmina Ostrowite). Służby techniczne na bieżąco pracują w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia paliw gazowych w sieci gazowej”.

 

 

 

 

 

Avrio Media sp. z o.o. nie otrzymała żadnego wniosku o wpis na listę sprzedawców rezerwowych, prowadzoną
w trybie określonym w art. 5aa ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

 

Z uwagi na brak sprzedawców rezerwowych funkcjonujących na sieciach Avrio Media sp. z o.o., w sytuacji zaprzestania przez sprzedawcę sprzedaży paliw gazowych odbiorcy końcowemu, dostawy tych paliw zostaną zapewnione przez sprzedawcę z urzędu, zgodnie z art. 5ab ust. 1 ustawy Prawo energetyczne.

 

Zgodnie z art. 62c ust. 2 ustawy Prawo energetyczne Avrio Media sp. z o.o. pełni funkcję sprzedawcy z urzędu na należących do niej sieciach dystrybucyjnych.

 

W związku z powyższym Avrio Media sp. z o.o. składa ofertę prowadzenia takiej sprzedaży na rzecz w/w odbiorców na warunkach określonych w umowie kompleksowej:

 1. dla odbiorców w gospodarstwach domowych oraz objętych ochroną taryfową, przy zastosowaniu cen określonych w Taryfie [link];
 2. dla odbiorców pozostałych, przy zastosowaniu cen określonych w aktualnej Taryfie sprzedaży (cenniku) [link]

 

Zgodnie z art. 62c ust. 3 ustawy Prawo energetyczne, w przypadku zaprzestania sprzedaży paliw gazowych przez Avrio Media sp. z o.o. funkcję sprzedawcy z urzędu pełni przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem paliwami gazowymi, co do którego wniesiono wkład niepieniężny, o którym mowa w art. 5b1 ustawy Prawo energetyczne, tj. PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. HTTPS://PGNIG.PL/SPRZEDAWCA-Z-URZEDU

 

 

Obniżka cen paliwa gazowego

 

Avrio Media sp. z o.o. (Sprzedawca) informuje, że przedłużyła o kolejny miesiąc już obowiązującą czasową obniżkę cen na paliwo gazowe dla odbiorców przyłączonych do jej sieci dystrybucyjnej (Obniżka) obowiązującą od dnia 1 maja 2023 r. na następujących zasadach:

 

Dla jakich podmiotów:

 

Obniżką zostają automatycznie objęci wszyscy odbiorcy podlegający rozliczeniom za pobrane paliwo gazowe na podstawie cen określonych w „Taryfie Sprzedaży paliw gazowych (Cenniku) nr 26[1] (dalej: „Cennik”). Obniżka nie obejmuje odbiorców podlegających rozliczeniom za pobrane paliwo na podstawie cen innych niż wynikające z Cennika, w tym w szczególności odbiorców rozliczanych na podstawie Taryfy zatwierdzanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub odbiorców rozliczanych na podstawie cen indywidualnie określonych w umowach kompleksowych.

 

Wysokość Obniżki:

 

Obniżka wynosi 60% licząc od ustalonej w Cenniku ceny netto paliwa gazowego bez akcyzy.

 

Obniżka nie dotyczy innych cen lub stawek opłat, które stosuje się w wysokości wynikającej z Cennika. Obniżka ta nie dotyczy stawek opłat z tytułu świadczenia usług dystrybucji ustalonych w taryfie zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

 

Okres obowiązywania Obniżki:

 

Obniżka obowiązuje w okresie od dnia 1 czerwca 2023r. do dnia 30 czerwca 2023r., nie dłużej jednak niż do zmiany Cennika lub zastąpienia go nowym cennikiem.

 

Po zakończeniu okresu obowiązywania Obniżki, Sprzedawca ponownie zacznie prowadzić rozliczenia na podstawie cen ustalonych w Cenniku.

 

Warunki udzielenia Obniżki:

 

Warunkiem skorzystania z Obniżki jest pobieranie przez odbiorcę paliwa gazowego na zasadach wynikających z wiążącej go umowy kompleksowej oraz terminowe uiszczanie należności za pobrane paliwo gazowe. Obniżka nie jest udzielana odbiorcom, którzy naruszają postanowienia umów kompleksowych, w tym w szczególności nieterminowo uiszczają należności za pobrane paliwo gazowe. 

 

Skorzystanie z Obniżki nie wymaga od odbiorców podjęcia jakichkolwiek innych działań, a ceny uwzględniające Obniżkę będą automatycznie stosowane przez Sprzedawcę w rozliczeniach
z odbiorcami spełniającymi warunki, o których powyżej.

 

Kontakt:

 

W razie jakichkolwiek pytań związanych z udzieleniem Obniżki, należy kontaktować się pod numerem telefonu +48 697 910 625 lub adresem poczty elektronicznej sekretariat@avriomedia.pl

 

 


[1] Taryfa Sprzedaży (Cennik) nr 26 wprowadzona do stosowania z dniem 1 października 2022 r.

 

Obniżka cen paliwa gazowego

 

Avrio Media sp. z o.o. (Sprzedawca) informuje, że przedłużyła o kolejny miesiąc już obowiązującą czasową obniżkę cen na paliwo gazowe dla odbiorców przyłączonych do jej sieci dystrybucyjnej (Obniżka) i wprowadziła dodatkową obniżkę obowiązującą od dnia 1 maja 2023 r. na następujących zasadach:

 

Dla jakich podmiotów:

 

Obniżką zostają automatycznie objęci wszyscy odbiorcy podlegający rozliczeniom za pobrane paliwo gazowe na podstawie cen określonych w „Taryfie Sprzedaży paliw gazowych (Cenniku) nr 26[1] (dalej: „Cennik”). Obniżka nie obejmuje odbiorców podlegających rozliczeniom za pobrane paliwo na podstawie cen innych niż wynikające z Cennika, w tym w szczególności odbiorców rozliczanych na podstawie Taryfy zatwierdzanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub odbiorców rozliczanych na podstawie cen indywidualnie określonych w umowach kompleksowych.

 

Wysokość Obniżki:

 

Obniżka wynosi 60% licząc od ustalonej w Cenniku ceny netto paliwa gazowego bez akcyzy.

 

Obniżka nie dotyczy innych cen lub stawek opłat, które stosuje się w wysokości wynikającej z Cennika. Obniżka ta nie dotyczy stawek opłat z tytułu świadczenia usług dystrybucji ustalonych w taryfie zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

 

Okres obowiązywania Obniżki:

 

Obniżka obowiązuje w okresie od dnia 1 maja 2023r. do dnia 31 maja 2023r., nie dłużej jednak niż do zmiany Cennika lub zastąpienia go nowym cennikiem.

 

Po zakończeniu okresu obowiązywania Obniżki, Sprzedawca ponownie zacznie prowadzić rozliczenia na podstawie cen ustalonych w Cenniku.

 

Warunki udzielenia Obniżki:

 

Warunkiem skorzystania z Obniżki jest pobieranie przez odbiorcę paliwa gazowego na zasadach wynikających z wiążącej go umowy kompleksowej oraz terminowe uiszczanie należności za pobrane paliwo gazowe. Obniżka nie jest udzielana odbiorcom, którzy naruszają postanowienia umów kompleksowych, w tym w szczególności nieterminowo uiszczają należności za pobrane paliwo gazowe. 

 

Skorzystanie z Obniżki nie wymaga od odbiorców podjęcia jakichkolwiek innych działań, a ceny uwzględniające Obniżkę będą automatycznie stosowane przez Sprzedawcę w rozliczeniach
z odbiorcami spełniającymi warunki, o których powyżej.

 

Kontakt:

 

W razie jakichkolwiek pytań związanych z udzieleniem Obniżki, należy kontaktować się pod numerem telefonu +48 697 910 625 lub adresem poczty elektronicznej sekretariat@avriomedia.pl

 

 


[1] Taryfa Sprzedaży (Cennik) nr 26 wprowadzona do stosowania z dniem 1 października 2022 r.

 

Obniżka cen paliwa gazowego

 

Avrio Media sp. z o.o. (Sprzedawca) informuje, że przedłużyła o kolejny miesiąc już obowiązującą czasową obniżkę cen na paliwo gazowe dla odbiorców przyłączonych do jej sieci dystrybucyjnej (Obniżka) i wprowadziła dodatkową obniżkę obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2023 r. na następujących zasadach:

 

Dla jakich podmiotów:

 

Obniżką zostają automatycznie objęci wszyscy odbiorcy podlegający rozliczeniom za pobrane paliwo gazowe na podstawie cen określonych w „Taryfie Sprzedaży paliw gazowych (Cenniku) nr 26[1] (dalej: „Cennik”). Obniżka nie obejmuje odbiorców podlegających rozliczeniom za pobrane paliwo na podstawie cen innych niż wynikające z Cennika, w tym w szczególności odbiorców rozliczanych na podstawie Taryfy zatwierdzanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub odbiorców rozliczanych na podstawie cen indywidualnie określonych w umowach kompleksowych.

 

Wysokość Obniżki:

 

Obniżka wynosi 55% licząc od ustalonej w Cenniku ceny netto paliwa gazowego bez akcyzy.

 

Obniżka nie dotyczy innych cen lub stawek opłat, które stosuje się w wysokości wynikającej z Cennika. Obniżka ta nie dotyczy stawek opłat z tytułu świadczenia usług dystrybucji ustalonych w taryfie zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

 

Okres obowiązywania Obniżki:

 

Obniżka obowiązuje w okresie od dnia 1 kwietnia 2023r. do dnia 30 kwietnia 2023r., nie dłużej jednak niż do zmiany Cennika lub zastąpienia go nowym cennikiem.

 

Po zakończeniu okresu obowiązywania Obniżki, Sprzedawca ponownie zacznie prowadzić rozliczenia na podstawie cen ustalonych w Cenniku.

 

Warunki udzielenia Obniżki:

 

Warunkiem skorzystania z Obniżki jest pobieranie przez odbiorcę paliwa gazowego na zasadach wynikających z wiążącej go umowy kompleksowej oraz terminowe uiszczanie należności za pobrane paliwo gazowe. Obniżka nie jest udzielana odbiorcom, którzy naruszają postanowienia umów kompleksowych, w tym w szczególności nieterminowo uiszczają należności za pobrane paliwo gazowe. 

 

Skorzystanie z Obniżki nie wymaga od odbiorców podjęcia jakichkolwiek innych działań, a ceny uwzględniające Obniżkę będą automatycznie stosowane przez Sprzedawcę w rozliczeniach
z odbiorcami spełniającymi warunki, o których powyżej.

 

Kontakt:

 

W razie jakichkolwiek pytań związanych z udzieleniem Obniżki, należy kontaktować się pod numerem telefonu +48 697 910 625 lub adresem poczty elektronicznej sekretariat@avriomedia.pl

 

 


[1] Taryfa Sprzedaży (Cennik) nr 26 wprowadzona do stosowania z dniem 1 października 2022 r.

 

Obniżka cen paliwa gazowego

 

Avrio Media sp. z o.o. (Sprzedawca) informuje, że przedłużyła o kolejny miesiąc już obowiązującą czasową obniżkę cen na paliwo gazowe dla odbiorców przyłączonych do jej sieci dystrybucyjnej (Obniżka) i wprowadziła dodatkową obniżkę obowiązującą od dnia 1 marca 2023 r. na następujących zasadach:

 

Dla jakich podmiotów:

 

Obniżką zostają automatycznie objęci wszyscy odbiorcy podlegający rozliczeniom za pobrane paliwo gazowe na podstawie cen określonych w „Taryfie Sprzedaży paliw gazowych (Cenniku) nr 26[1] (dalej: „Cennik”). Obniżka nie obejmuje odbiorców podlegających rozliczeniom za pobrane paliwo na podstawie cen innych niż wynikające z Cennika, w tym w szczególności odbiorców rozliczanych na podstawie Taryfy zatwierdzanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub odbiorców rozliczanych na podstawie cen indywidualnie określonych w umowach kompleksowych.

 

Wysokość Obniżki:

 

Obniżka wynosi 35% licząc od ustalonej w Cenniku ceny netto paliwa gazowego bez akcyzy.

 

Obniżka nie dotyczy innych cen lub stawek opłat, które stosuje się w wysokości wynikającej z Cennika. Obniżka ta nie dotyczy stawek opłat z tytułu świadczenia usług dystrybucji ustalonych w taryfie zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

 

Okres obowiązywania Obniżki:

 

Obniżka obowiązuje w okresie od dnia 1 marca 2023r. do dnia 31 marca 2023r., nie dłużej jednak niż do zmiany Cennika lub zastąpienia go nowym cennikiem.

 

Po zakończeniu okresu obowiązywania Obniżki, Sprzedawca ponownie zacznie prowadzić rozliczenia na podstawie cen ustalonych w Cenniku.

 

Warunki udzielenia Obniżki:

 

Warunkiem skorzystania z Obniżki jest pobieranie przez odbiorcę paliwa gazowego na zasadach wynikających z wiążącej go umowy kompleksowej oraz terminowe uiszczanie należności za pobrane paliwo gazowe. Obniżka nie jest udzielana odbiorcom, którzy naruszają postanowienia umów kompleksowych, w tym w szczególności nieterminowo uiszczają należności za pobrane paliwo gazowe. 

 

Skorzystanie z Obniżki nie wymaga od odbiorców podjęcia jakichkolwiek innych działań, a ceny uwzględniające Obniżkę będą automatycznie stosowane przez Sprzedawcę w rozliczeniach
z odbiorcami spełniającymi warunki, o których powyżej.

 

Kontakt:

 

W razie jakichkolwiek pytań związanych z udzieleniem Obniżki, należy kontaktować się pod numerem telefonu +48 697 910 625 lub adresem poczty elektronicznej sekretariat@avriomedia.pl

 

 


[1] Taryfa Sprzedaży (Cennik) nr 26 wprowadzona do stosowania z dniem 1 października 2022 r.

Obniżka cen paliwa gazowego

 

Avrio Media sp. z o.o. (Sprzedawca) informuje, że przedłużyła o kolejny miesiąc już obowiązującą czasową obniżkę cen na paliwo gazowe dla odbiorców przyłączonych do jej sieci dystrybucyjnej (Obniżka) i wprowadziła dodatkową obniżkę obowiązującą od dnia 1 lutego 2023 r. na następujących zasadach:

 

Dla jakich podmiotów:

 

Obniżką zostają automatycznie objęci wszyscy odbiorcy podlegający rozliczeniom za pobrane paliwo gazowe na podstawie cen określonych w „Taryfie Sprzedaży paliw gazowych (Cenniku) nr 26[1] (dalej: „Cennik”). Obniżka nie obejmuje odbiorców podlegających rozliczeniom za pobrane paliwo na podstawie cen innych niż wynikające z Cennika, w tym w szczególności odbiorców rozliczanych na podstawie Taryfy zatwierdzanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub odbiorców rozliczanych na podstawie cen indywidualnie określonych w umowach kompleksowych.

 

Wysokość Obniżki:

 

Obniżka wynosi 30% licząc od ustalonej w Cenniku ceny netto paliwa gazowego bez akcyzy.

 

Obniżka nie dotyczy innych cen lub stawek opłat, które stosuje się w wysokości wynikającej z Cennika. Obniżka ta nie dotyczy stawek opłat z tytułu świadczenia usług dystrybucji ustalonych w taryfie zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

 

Okres obowiązywania Obniżki:

 

Obniżka obowiązuje w okresie od dnia 1 lutego 2023r. do dnia 28 lutego 2023r., nie dłużej jednak niż do zmiany Cennika lub zastąpienia go nowym cennikiem.

 

Po zakończeniu okresu obowiązywania Obniżki, Sprzedawca ponownie zacznie prowadzić rozliczenia na podstawie cen ustalonych w Cenniku.

 

Warunki udzielenia Obniżki:

 

Warunkiem skorzystania z Obniżki jest pobieranie przez odbiorcę paliwa gazowego na zasadach wynikających z wiążącej go umowy kompleksowej oraz terminowe uiszczanie należności za pobrane paliwo gazowe. Obniżka nie jest udzielana odbiorcom, którzy naruszają postanowienia umów kompleksowych, w tym w szczególności nieterminowo uiszczają należności za pobrane paliwo gazowe. 

 

Skorzystanie z Obniżki nie wymaga od odbiorców podjęcia jakichkolwiek innych działań, a ceny uwzględniające Obniżkę będą automatycznie stosowane przez Sprzedawcę w rozliczeniach
z odbiorcami spełniającymi warunki, o których powyżej.

 

Kontakt:

 

W razie jakichkolwiek pytań związanych z udzieleniem Obniżki, należy kontaktować się pod numerem telefonu +48 697 910 625 lub adresem poczty elektronicznej sekretariat@avriomedia.pl

 

 


[1] Taryfa Sprzedaży (Cennik) nr 26 wprowadzona do stosowania z dniem 1 października 2022 r.

Obniżka cen paliwa gazowego

 

Avrio Media sp. z o.o. (Sprzedawca) informuje, że przedłużyła o kolejny miesiąc już obowiązującą czasową obniżkę cen na paliwo gazowe dla odbiorców przyłączonych do jej sieci dystrybucyjnej (Obniżka) i wprowadziła dodatkową obniżkę obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 r. na następujących zasadach:

 

Dla jakich podmiotów:

 

Obniżką zostają automatycznie objęci wszyscy odbiorcy podlegający rozliczeniom za pobrane paliwo gazowe na podstawie cen określonych w „Taryfie Sprzedaży paliw gazowych (Cenniku) nr 26[1] (dalej: „Cennik”). Obniżka nie obejmuje odbiorców podlegających rozliczeniom za pobrane paliwo na podstawie cen innych niż wynikające z Cennika, w tym w szczególności odbiorców rozliczanych na podstawie Taryfy zatwierdzanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub odbiorców rozliczanych na podstawie cen indywidualnie określonych w umowach kompleksowych.

 

Wysokość Obniżki:

 

Obniżka wynosi 20% licząc od ustalonej w Cenniku ceny netto paliwa gazowego bez akcyzy.

 

Obniżka nie dotyczy innych cen lub stawek opłat, które stosuje się w wysokości wynikającej z Cennika. Obniżka ta nie dotyczy stawek opłat z tytułu świadczenia usług dystrybucji ustalonych w taryfie zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

 

Okres obowiązywania Obniżki:

 

Obniżka obowiązuje w okresie od dnia 1 stycznia 2023r. do dnia 31 stycznia 2023r., nie dłużej jednak niż do zmiany Cennika lub zastąpienia go nowym cennikiem.

 

Po zakończeniu okresu obowiązywania Obniżki, Sprzedawca ponownie zacznie prowadzić rozliczenia na podstawie cen ustalonych w Cenniku.

 

Warunki udzielenia Obniżki:

 

Warunkiem skorzystania z Obniżki jest pobieranie przez odbiorcę paliwa gazowego na zasadach wynikających z wiążącej go umowy kompleksowej oraz terminowe uiszczanie należności za pobrane paliwo gazowe. Obniżka nie jest udzielana odbiorcom, którzy naruszają postanowienia umów kompleksowych, w tym w szczególności nieterminowo uiszczają należności za pobrane paliwo gazowe. 

 

Skorzystanie z Obniżki nie wymaga od odbiorców podjęcia jakichkolwiek innych działań, a ceny uwzględniające Obniżkę będą automatycznie stosowane przez Sprzedawcę w rozliczeniach
z odbiorcami spełniającymi warunki, o których powyżej.

 

Kontakt:

 

W razie jakichkolwiek pytań związanych z udzieleniem Obniżki, należy kontaktować się pod numerem telefonu +48 697 910 625 lub adresem poczty elektronicznej sekretariat@avriomedia.pl

 

 


[1] Taryfa Sprzedaży (Cennik) nr 26 wprowadzona do stosowania z dniem 1 października 2022 r.

 

 

KOMUNIKAT

 

„Spółka Avrio Media informuje, że przedłuża okres obowiązywania Obniżki cen na paliwo gazowe dla odbiorców przyłączonych do jej sieci dystrybucyjnej do dnia 31 grudnia 2022r. włącznie. Warunki udzielenia obniżki pozostają bez zmian.

Kontakt:

W razie jakichkolwiek pytań związanych z udzieleniem Obniżki, należy kontaktować się pod numerem telefonu +48 697 910 625 lub adresem poczty elektronicznej sekretariat@avriomedia.pl

 

 

 

Obniżka cen paliwa gazowego

 

Avrio Media sp. z o.o. (Sprzedawca) informuje, że wprowadziła czasową obniżkę cen na paliwo gazowe dla odbiorców przyłączonych do jej sieci dystrybucyjnej (Obniżka) na następujących zasadach:

 

Dla jakich podmiotów:

 

Obniżką zostają automatycznie objęci wszyscy odbiorcy podlegający rozliczeniom za pobrane paliwo gazowe na podstawie cen określonych w „Taryfie Sprzedaży paliw gazowych (Cenniku) nr 26[1] (dalej: „Cennik”). Obniżka nie obejmuje odbiorców podlegających rozliczeniom za pobrane paliwo na podstawie cen innych niż wynikające z Cennika, w tym w szczególności odbiorców rozliczanych na podstawie Taryfy zatwierdzanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub odbiorców rozliczanych na podstawie cen indywidualnie określonych w umowach kompleksowych.

 

Wysokość Obniżki:

 

Obniżka wynosi 10% licząc od ustalonej w Cenniku ceny netto paliwa gazowego bez akcyzy.

 

Obniżka nie dotyczy innych cen lub stawek opłat, które stosuje się w wysokości wynikającej z Cennika. Obniżka ta nie dotyczy stawek opłat z tytułu świadczenia usług dystrybucji ustalonych w taryfie zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

 

Okres obowiązywania Obniżki:

 

Obniżka obowiązuje w okresie od dnia 1 listopada 2022r. do dnia 30 listopada 2022r., nie dłużej jednak niż do zmiany Cennika lub zastąpienia go nowym cennikiem.

 

Po zakończeniu okresu obowiązywania Obniżki, Sprzedawca ponownie zacznie prowadzić rozliczenia na podstawie cen ustalonych w Cenniku.

 

Warunki udzielenia Obniżki:

 

Warunkiem skorzystania z Obniżki jest pobieranie przez odbiorcę paliwa gazowego na zasadach wynikających z wiążącej go umowy kompleksowej oraz terminowe uiszczanie należności za pobrane paliwo gazowe. Obniżka nie jest udzielana odbiorcom, którzy naruszają postanowienia umów kompleksowych, w tym w szczególności nieterminowo uiszczają należności za pobrane paliwo gazowe. 

 

Skorzystanie z Obniżki nie wymaga od odbiorców podjęcia jakichkolwiek innych działań, a ceny uwzględniające Obniżkę będą automatycznie stosowane przez Sprzedawcę w rozliczeniach
z odbiorcami spełniającymi warunki, o których powyżej.

 

Kontakt:

 

W razie jakichkolwiek pytań związanych z udzieleniem Obniżki, należy kontaktować się pod numerem telefonu +48 697 910 625 lub adresem poczty elektronicznej sekretariat@avriomedia.pl

 


[1] Taryfa Sprzedaży (Cennik) nr 26 wprowadzona do stosowania z dniem 1 października 2022 r.

 

 

KOMUNIKAT

Avrio Media sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w dniu 1 sierpnia 2022 r. wchodzi w życie nowa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

W ramach Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej zmienione zostały zasady świadczenia usług dystrybucji na podstawie umów o świadczenie usług dystrybucji na rzecz zleceniodawców usług dystrybucji, w tym w szczególności zasady zamawiania usług dystrybucyjnych, składania nominacji, rozliczania procedury wyrównania oraz wymiany informacji w zakresie danych pomiarowo - odczytowych. Zmiany nie dotyczą natomiast odbiorców korzystających z usług kompleksowych świadczonych przez Avrio Media sp. z o.o.

Zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385) Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej została poddana konsultacjom z użytkownikami sieci.

Z katalogiem zgłoszonych uwag, sposobem ich rozpatrzenia przez Avrio Media sp. z o.o., a także z treścią obowiązującej od dnia 1 sierpnia 2022 r. IRiESD można zapoznać się na stronie internetowej www. http://avriomedia.pl/ oraz w siedzibie Avrio Media sp. z o.o.

 

IRiESD

Formularz uwag

 

 

KOMUNIKAT

 

w sprawie dostaw paliwa gazowego do odbiorców w gospodarstwach domowych
przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Avrio Media sp. z o.o.

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01.02.2022r. obowiązki w zakresie sprzedaży paliw gazowych do odbiorców w gospodarstwach domowych przyłączonych do należącej do Avrio Media sp. z o.o. sieci dystrybucyjnej na obszarze miasta i gminy Wronki, gminy Golina, gminy Strzałkowo oraz gminy Słupca przejmie sprzedawca z urzędu, tj. PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

 

Tym samym, z dniem 01.02.2022r. rozwiązaniu ulegną umowy kompleksowe dostarczania paliw gazowych zawarte przez Avrio Media sp. z o.o. z w/w odbiorcami w gospodarstwach domowych, co jednak nie wpłynie negatywnie na ciągłość dostaw paliw gazowych do w/w odbiorców - obowiązki
w zakresie sprzedaży paliw gazowych będzie pełnił sprzedawca z urzędu, a rola Avrio Media sp. z o.o. zostanie ograniczona do pełnienia funkcji operatora systemu dystrybucyjnego (tj. eksploatacji
i zarządzania siecią gazową). Sprzedawca z urzędu, zgodnie z art. 5ab ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.), przekaże każdemu odbiorcy w gospodarstwie domowym aktualną umowę kompleksową.

 

Powyższa sytuacja jest następstwem nieprzewidzianych zaburzeń na rynku paliw gazowych skutkujących drastycznym wzrostem cen paliw gazowych, na skutek czego Avrio Media sp. z o.o. nie jest w stanie zapewnić odbiorcom w gospodarstwach domowych dostaw paliw gazowych po cenach wynikających z Taryfy zatwierdzonej przez Prezesa URE oraz obowiązujących przepisów prawa.

 

Niniejszy Komunikat nie dotyczy umów kompleksowych zawartych z odbiorcami innymi niż odbiorcy w gospodarstwach domowych.

 

Informacje na temat sprzedawcy z urzędu, wraz z danymi kontaktowymi, znajdują się pod następującym adresem: https://pgnig.pl/sprzedawca-z-urzedu.    

 

W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 61 8 75 39 68 lub adresem poczty e-mail: sekretariat@avriomedia.pl

 
 1. Reklamacje, wnioski lub skargi należy składać:
 1. korespondencyjnie – na adres:

Avrio Media Sp. z o.o.;

ul. Wrzesińska 1b;

62-025 Kostrzyn.

 1. drogą elektroniczną: na adres sekretariat@avriomedia.pl;
 2. pod numerem telefonu:61 8 75 39 68;
 3. osobiście – w siedzibie Sprzedawcy, pod adresem wskazanym powyżej.
 1. Sprzedawca rozpatruje reklamacje, wnioski lub skargi w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania, z zastrzeżeniem reklamacji dotyczącej dotrzymania parametrów jakościowych paliwa gazowego, w przypadku której rozpatrzenie reklamacji nastąpi do 14 dni od dnia zakończenia stosownych kontroli i pomiarów:

Niezależnie od powyższego, przysługuje Państwu prawo zwrócenia się do:

 1. Koordynatora do spraw negocjacji, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, z wnioskiem o rozwiązanie sporu w zakresie złożonej przez Państwa reklamacji dotyczącej dostarczania paliwa gazowego;
 2. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu dotyczącego dokonanego wstrzymania dostarczania paliwa gazowego.

Lista sprzedawców:

Avrio Media sp. z o.o.

 

Lista sprzedawców rezerwowych:

Brak

 

Sprzedawca z urzędu:

Avrio Media sp. z o.o.

 

W przypadku gdy sprzedawca z urzędu zaprzestał sprzedaży paliw gazowych do odbiorców końcowych przyłączonych do systemu dystrybucyjnego, o którym mowa w art. 9d ust. 7, zadania sprzedawcy z urzędu pełni przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem paliwami gazowymi, do którego wniesiono wkład niepieniężny, o którym mowa w art. 5b1 ustawy Prawo energetyczne, tj. PGNIG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

 

 

 


 

 

 

 

Informacja o przetwarzanych danych

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma AVRIO MEDIA Sp. z o. o. z siedzibą w  Kostrzynie, ul. Wrzesińska 1b, 62-025, NIP 783 15 99 859, KRS 0000162990, telefon: +48 61 875 39 68, e-mail: SEKRETARIAT@AVRIOMEDIA.PL

 

 

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:

 1.  realizacji umowy przyłączeniowej. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. B RODO i dane przetwarzane są do czasu zrealizowania postanowień umownych. Podanie danych jest w dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
 2. dochodzenie, ustalenie lub obrona przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy przyłączeniowej. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes.
 3. Marketingowych, otrzymania informacji handlowych i innych na podstawie każdorazowo wyrażonej zgody. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. A RODO Zgodę w każdym czasie można odwołać.

 

Dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania umowy oraz po jej zakończeniu w celu spełniania wymagań prawnych (5 lat po zakończeniu roku rachunkowego) bądź na czas trwania okresu gwarancji/ roszczeń lub do czasu wycofania zgody.

 

Pana/Pani osobowe mogą być przekazane:

 • podmiotom, którym firma AVRIO MEDIA Sp. z o. o. zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające) np. Firmy świadczące usługi informatyczne, finansowo-księgowe, itp.
 • Urzędy i organizacje uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do uzyskania danych osobowych.

 

Informujemy, że Pan/Pani jako właściciel danych osobowych ma prawo do żądania od naszej firmy:

 • dostępu do swoich danych,
 • możliwości ich sprostowania/uzupełnienia,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wyrażeniu sprzeciwu do przetwarzania
 • cofnięcia zgody.

 

Źródło pochodzenia danych osobowych: bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.

 

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do tzw. państw trzecich,  nie będą podlegały również zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.

 

Posiada Pan/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2 tel.: 22 860 70 86.

 

Wronki

Avrio Media sp. z o.o. przedstawia poniżej wartość współczynnika konwersji przyjętego do rozliczeń za miesiąc Kwiecień 2023.

Słupca

II Bieg Uliczny pn. "Cienińska Szóstka"

Golina

Avrio Media sp. z o.o. przedstawia poniżej wartość współczynnika konwersji przyjętego do rozliczeń za miesiąc kwiecień 2023.