Przyłączenie do sieci gazowej

Nowe przyłącze gazowe

Poniższa procedura przedstawia 4 kroki niezbędne by móc zacząć odbierać gaz ziemny wysokometanowy i dotyczy nieruchomości, do których nie zostało wcześniej doprowadzone przyłącze gazowe oraz dotyczy Wnioskodawców przyłączanych do sieci dystrybucyjnej średniego ciśnienia AVRIO MEDIA, gdy wykonywane jest nowe przyłącze gazowe.

KROK 1

Pobranie i złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej.

 1. Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej dostępny jest w zakładce DOKUMENTY na stronie internetowej Spółki oraz w  siedzibie AVRIO MEDIA. Wniosek należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą do siedziby AVRIO MEDIA. W przypadku wątpliwości przy wypełnianiu formularza należy skontaktować się z pracownikiem AVRIO MEDIA. Do wniosku należy dołączyć mapę sytuacyjną terenu (może być kopia) służącą celom opiniodawczym, z zaznaczoną lokalizacją obiektu.
 2. We wniosku należy określić planowany termin rozpoczęcia odbioru paliwa gazowego oraz urządzenia jakie planuje się podłączyć do sieci gazowej.
 3. Warunki przyłączenia do sieci gazowej zostaną wydane jeżeli spełnione są warunki techniczno-ekonomiczne. Wystawione warunki przyłączenia Wnioskodawca otrzyma korespondencyjnie na adres wskazany we wniosku. Wydanie warunków jest równoznaczne z informacją, że  AVRIO MEDIA dysponuje zasobami pozwalającymi na przyłączenie Odbiorcy do sieci jeżeli zostanie w tym okresie podpisana Umowa o przyłączenie do sieci gazowej. Termin wykonania przyłącza określa Umowa o przyłączenie do sieci gazowej.
 4. Warunki przyłączenia wydawane są:
  1. w ciągu 21 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku dla poboru gazu w ilości nie większej niż 110kWh/h,
  2. w ciągu 45 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku dla poboru gazu w ilości powyżej 110kWh/h.
 5. W przypadku braku możliwości przyłączenia do sieci, AVRIO MEDIA niezwłocznie poinformuje Wnioskodawcę o odmowie wydania warunków przyłączenia.
 6. Wnioskodawca, który nie posiada tytułu prawnego do korzystania z obiektu do którego ma nastąpić przyłączenie może otrzymać jedynie opinię o technicznych możliwościach przyłączenia do sieci.
 

Załącznik

Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej POBIERZ

KROK 2

Podpisanie umowy o przyłączenie do sieci gazowej i budowa przyłącza gazowego

 1. Wnioskodawca składa Wniosek o zawarcie Umowy o przyłączenie do sieci gazowej wraz z niezbędnymi dokumentami wskazanymi przez AVRIO MEDIA. Wniosek o zawarcie Umowy o przyłączenie należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą do siedziby AVRIO MEDIA. Do wniosku należy dołączyć:
 2. dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości,
 3. formularz Oświadczenie na zajęcie nieruchomości pod budowę przyłącza,
 4. w przypadku firm  - również dokumenty rejestrowe tj: numery: KRS, NIP oraz REGON.
 5. Umowa reguluje terminy przyłączenia Odbiorcy do sieci gazowej, a także koszty związane z przyłączeniem w tym wysokość opłaty przyłączeniowej.
 6. Po wykonaniu przyłącza Wnioskodawca wnosi opłatę za przyłączenie na podstawie wystawionej przez AVRIO MEDIA faktury.
 

Załącznik

Wniosek o zawarcie Umowy o przyłączenie sieci gazowej POBIERZ

KROK 3

Wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowe

 1. Instalację gazową wykonuje Wnioskodawca. W myśl ustawy Prawo Budowlane w celu wykonania wewnętrznej instalacji gazowej z kotłownią Wnioskodawca zobowiązany jest uzyskać prawomocną decyzję pozwolenia na budowę, w tym celu należy zlecić wykonanie projektu budowlanego odpowiedniej uprawnionej jednostce projektowej. Projekt powinien zawierać plan zagospodarowania terenu (wykonany na aktualnej mapie do celów projektowych) opinię kominiarską wykonaną przez zakład kominiarski, warunki przyłączenia do sieci gazowej określone przez AVRIO MEDIA, oraz wszelkie niezbędne uzgodnienia
 2. Po zakończeniu budowy wykonawca poddaje instalację gazową próbie szczelności oraz dokonuje sprawdzenia sprawności działania przewodów kominowych i wentylacji, co potwierdza stosownymi protokołami, które powinny zostać dostarczone do AVRIO MEDIA drogą mailową, faksem lub tradycyjną pocztą celem zawarcia umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego.
 

KROK 4

Podpisanie Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego i rozpoczęcie dostarczania paliwa gazowego

 1. Warunkiem koniecznym rozpoczęcia dostarczania Paliwa gazowego jest dostarczenie do AVRIO protokołu z przeprowadzonej próby szczelności oraz protokołu odbioru kominiarskiego przewodów dymowych i wentylacji a następnie podpisanie Umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego. Umowa reguluje termin rozpoczęcia dostawy i odbioru Paliwa gazowego.
 2. Umowy obowiązują od momentu ich podpisania, zaś opłaty za dostawę Paliwa gazowego będą naliczane od chwili rozpoczęcia jego dostarczania.