Rozliczenia i płatności

Reklamacje i bonifikaty

Odbiorca może złożyć reklamację faktury lub innego dokumentu księgowego wystawionego przez AVRIO MEDIA. Poniżej znajdują się ogólne zasady postępowania w takim przypadku oraz wykaz możliwych bonifikat z tytułu niedotrzymania standardów jakościowych obsługi lub samego Paliwa gazowego.

Reklamacje:

  1. reklamację faktury lub innego dokumentu księgowego Odbiorca zgłasza Sprzedawcy w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia wykrycia nieprawidłowości faktury lub dokumentu księgowego, przy czym nie później niż w rok od ich otrzymania,
  2. rozpatrzenie reklamacji Odbiorcy i odpowiedź na nią następują w terminie do 14 (czternastu) dni od daty wpłynięcia reklamacji,
  3. gdy na żądanie Odbiorcy niezależnym laboratoriom zostaną zlecone badania prawidłowości działania gazomierza lub jakości Paliwa gazowego, rozpatrzenie reklamacji i odpowiedzi nastąpią w terminie do 14 (czternastu) dni od zakończenia stosownych kontroli i pomiarów,
  4. złożenie reklamacji nie uprawnia Odbiorcy do opóźnienia płatności, zmniejszenia kwoty płatności oraz odmowy płatności w zakresie, w jakim kwota płatności nie jest sporna.

 

Bonifikaty:

  1. w razie niedotrzymania przez AVRIO MEDIA standardów jakościowych obsługi Odbiorcy przysługują bonifikaty przewidziane w Taryfie,
  2. w razie niedotrzymania przez AVRIO MEDIA parametrów jakościowych Paliwa gazowego Spółka zobowiązana jest do zastosowania bonifikat przewidzianych w Taryfie.