Sprzedaż paliwa gazowego

Zawarcie Umowy kompleksowej

Kiedy zawieramy Umowę kompleksową

Umowę kompleksową dostarczania Paliwa gazowego Odbiorca zawiera:

 1. po realizacji Umowy o przyłączenie obiektu do sieci gazowej i po przedstawieniu przez Odbiorcę protokołu z próby ciśnieniowej instalacji oraz opinii kominiarskiej,
 2. po nabyciu własności do obiektu, który jest już przyłączony do sieci, a Odbiorca zamierza pobierać tam Paliwo gazowe. Jeśli w danym punkcie odbioru dotychczasowy właściciel ma zawartą Umowę kompleksową dostarczania Paliwa gazowego, przed zawarciem nowej Umowy konieczne jest rozwiązanie dotychczasowej Umowy przez poprzedniego Odbiorcę,
 3. po zawarciu umowy najmu, dzierżawy lub użyczenia obiektu, który jest już przyłączony do sieci, a Odbiorca zamierza pobierać tam Paliwo gazowe, zawierana jest Umowa na czas określony. Jeśli w danym punkcie odbioru dotychczasowy wynajmujący, wydzierżawiający lub użyczający ma zawartą Umowę kompleksową dostarczania Paliwa gazowego, przed zawarciem nowej Umowy konieczne jest rozwiązanie dotychczasowej Umowy przez poprzedniego Odbiorcę,
 4. w przypadku śmierci dotychczasowego Odbiorcy, jeśli osoby przebywające w obiekcie zamierzają odbierać Paliwo gazowe,
 

Dokumenty niezbędne do zawarcia Umowy kompleksowej

Do zawarcia Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego wymagane są następujące dokumenty:

 1. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 2. po realizacji Umowy o przyłączenie obiektu do sieci gazowej Odbiorca dostarcza protokół z próby ciśnieniowej instalacji oraz opinię kominiarską,
 3. w przypadku zawarcia Umowy przez pełnomocnika – oryginał lub uwierzytelniona kopia pisemnego pełnomocnictwa bądź kopia pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,
 4. jeśli w danym punkcie odbioru dotychczasowy Odbiorca ma zawartą Umowę kompleksową dostarczania Paliwa gazowego, przed zawarciem nowej Umowy konieczne jest wypowiedzenie dotychczasowej Umowy przez poprzedniego Odbiorcę,
 5. Oświadczenie dotyczące tytułu prawnego do korzystania z lokalu / obiektu / nieruchomości zlokalizowanego(ej), do którego ma być doprowadzone paliwo gazowe,
 6. Oświadczenie Odbiorcy o przeznaczeniu paliwa gazowego na potrzeby naliczenia podatku akcyzowego,
 7. Protokół zdawczo - odbiorczy podpisany przez zdającego i przejmującego, ze wskazaniem stanu gazomierza na dzień przekazania.

Zawarcie Umowy kompleksowej

Umowa kompleksowa dostarczania Paliwa gazowego zawierana jest z Odbiorcą po zakończeniu realizacji Umowy o przyłączenie do sieci gazowej, po przedstawieniu wszystkich wymaganych przez AVRIO MEDIA dokumentów jak również w przypadku objęcia w użytkowanie obiektu, do którego Paliwo gazowe zostało lub dopiero zostanie doprowadzone.

Dostawa Paliwa gazowego realizowana jest na podstawie Umowy kompleksowej, której zasady zawarcia zostały opisane poniżej.

Zawarcie Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego może nastąpić:

- w trybie korespondencyjnym,

- w siedzibie AVRIO MEDIA.

 

W TRYBIE KORESPONDENCYJNYM

W trybie korespondencyjnym AVRIO MEDIA przesyła Odbiorcy listem poleconym przygotowany projekt Umowy w 2 egzemplarzach w celu jej podpisania.

Po zapoznaniu się z treścią Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego, Ogólnych Warunków Umowy, Taryfy dla Paliw gazowych, IRiESD, które stanowią integralną część każdej Umowy, Odbiorca możne przystąpić do podpisania Umowy. Otrzymaną Umowę należy podpisać i oba egzemplarze odesłać do siedziby AVRIO MEDIA. Do zawarcia Umowy niezbędne jest podpisanie Umowy przez wszystkie osoby będące stroną Umowy. Po otrzymaniu podpisanych obu egzemplarzy Umowy jest ona podpisywana przez AVRIO MEDIA i odsyłana listem poleconym do Odbiorcy.

Umowa zawarta w trybie korespondencyjnym przez Odbiorcę będącym konsumentem w rozumieniu art. 6 ust. 1 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów jest Umową zawieraną na odległość.

W SIEDZIBIE AVRIO MEDIA

W uzgodnionym terminie wszystkie osoby będące stroną Umowy zgłaszają się z wymaganymi dokumentami w biurze AVRIO MEDIA by podpisać egzemplarze Umowę oraz załączniki. W przypadku zawarcia Umowy przez pełnomocnika do Umowy należy dołączyć oryginał lub uwierzytelnioną kopię pisemnego pełnomocnictwa.