Sprzedaż paliwa gazowego

Zmiana danych Odbiorcy zawartych w Umowie

Zmiany zawartych w Umowie danych Odbiorcy, np.:

  1. nazwiska,
  2. adresu korespondencyjnego,
  3. adresu zamieszkania lub adresu siedziby,
  4. innych danych (np. adresu e-mail, telefonu),

można dokonać, składając oświadczenie o zmianie danych Odbiorcy zawartych w Umowie. W oświadczeniu należy wskazać nr Klienta i nr Umowy. Powyższe oświadczenie może być zgłoszone na dokumencie przygotowanym przez Odbiorcę. Zgłoszenie pisemne może mieć formę listu, faksu lub elektroniczną (e-mail). Podpisany dokument można złożyć osobiście w biurze AVRIO MEDIA lub wysłać pocztą na adres:

AVRIO MEDIA Sp. z o.o.

Ul. Wrzesińska 1b

62-025 Kostrzyn

Oświadczenie o zmianie danych Odbiorcy zawartych w Umowie może także złożyć pełnomocnik Odbiorcy. W tym przypadku oryginał pisemnego pełnomocnictwa lub jego uwierzytelnioną kopię należy załączyć do oświadczenia.

Gdy zmianie ulega nazwisko, Odbiorca powinien dostarczyć kserokopię obu stron dowodu osobistego zawierających dane osobowe, PESEL, adres zameldowania oraz serię i numer dowodu osobistego. Kserokopia po identyfikacji danych Odbiorcy zostanie zniszczona.

Gdy zajdzie taka konieczność, zostanie sporządzona nowa Umowa lub aneks do dotychczasowej Umowy.