Rozliczenia i płatności

Zmiana grupy taryfowej

Zmiana grupy taryfowej może nastąpić w wyniku:

  • na podstawie odczytu kwalifikacyjnego.

Jeżeli na podstawie odczytu kwalifikacyjnego zostanie stwierdzone zużycie Paliwa gazowego w ilości, która daje podstawę do zakwalifikowania Odbiorcy do innej niż dotychczasowa grupy taryfowej, Odbiorca będzie rozliczany wg cen i stawek opłat właściwych dla nowej grupy taryfowej, na zasadach określonych w Taryfie począwszy od pierwszego dnia następującego po dniu zakwalifikowania Odbiorcy do nowej grupy taryfowej, chyba, że Taryfa stanowi inaczej.

Zmiana grupy taryfowej opisana powyżej jest dokonywana przez AVRIO MEDIA na podstawie stwierdzonego zużycia bez konieczności składania przez Odbiorcę dodatkowych dokumentów.