Przyłączenie do sieci gazowej

Zmiana mocy przyłączeniowej

Zmiana mocy przyłączeniowej wymaga ponownego złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia. W przypadku gdy zwiększenie mocy przyłączeniowej będzie skutkowało koniecznością przebudowy przyłącza, AVRIO naliczy opłaty zgodnie z Taryfą.

W przypadku gdy nastąpi zmiana mocy zainstalowanych urządzeń, Odbiorca zobowiązany jest do ponownego przesłania protokołu z odbioru technicznego instalacji gazowej oraz z przeprowadzonej próby szczelności, protokołu odbioru kominiarskiego przewodów dymowych. Jednocześnie Odbiorca zobowiązany jest do zmiany umowy kompleksowej zawartej z wybranym przez siebie sprzedawcą.