Rozliczenia i płatności

Zasady rozliczeń

W rozliczeniach z tytułu Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego zastosowanie mają ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania zawarte w Taryfie gazu ziemnego wysokometanowego, przewidziane dla grupy taryfowej, do której został zakwalifikowany Odbiorca.

Rozliczanie ilości dostarczonego  Paliwa gazowego w jednostkach energii (kWh) odbywać się będzie na podstawie rzeczywistych wskazań urządzenia pomiarowego z uwzględnieniem współczynnika konwersji. Odczyty urządzenia pomiarowego wykonywane są przez osobę upoważnioną przez AVRIO MEDIA. Liczbę odczytów w skali roku kalendarzowego reguluje Taryfa dla gazu ziemnego wysokometanowego.

Odbiorcy za dostarczone Paliwo gazowe rozliczani są według cen i stawek opłat właściwych dla grup taryfowych do których są zakwalifikowani.

Należności wynikające z rozliczenia będą regulowane na podstawie faktur w terminie 14 (czternastu) dni od daty wystawienia faktury.